Aktualnie obowiązujący druk

AKC-U (6) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

Wersja: (6) | Pobrań: 2460 | Obowiązuje od: 2016-01-01 do: 2017-02-28
Brak głosów

Opis: AKC-U (6) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

Termin składania:
Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą; do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmiot, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Miejsce składania:
Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności te są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich siedziby, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich zamieszkania; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. Deklaracja może być złożona w każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

Objaśnienia:
1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2) Datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym określa się na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy. Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, określa się na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.
3) W przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i gigadżuli – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
4) Wartość opałowa odpowiadająca ilości wyrobów węglowych, będąca przedmiotem opodatkowania, wyrażona w GJ.
5) Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 78 ust. 1 pkt 3, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2138).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.