Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: AKC-US (1) Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych
AKC-U (6) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U (6) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

00
2470
Wersja: (6)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 28.02.2017

Do czego stosuje się AKC-U (6)

Termin składania:
Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą; do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmiot, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Miejsce składania:
Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności te są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich siedziby, a osoby fizyczne w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich zamieszkania; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. Deklaracja może być złożona w każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

Objaśnienia:

  1. Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  2. Datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym określa się na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy. Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, określa się na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.
  3. W przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i gigadżuli – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  4. Wartość opałowa odpowiadająca ilości wyrobów węglowych, będąca przedmiotem opodatkowania, wyrażona w GJ.
  5. Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art. 78 ust. 1 pkt 3, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2138).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF