Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ARR FPZ_f1 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

00
1140
Wersja: 1.0
Obowiązuje od 31.03.2017

Do czego stosuje się ARR FPZ_f1 1.0

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie prawidłowo wypełnionej ‘Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych’  - FPZ_f1.

W tym przypadku przedsiębiorcy dokonujący rejestracji składają jedynie wypełnioną deklarację FPZ_f1 i nie dołączają do deklaracji dokumentów potwierdzających podawane w deklaracji dane.

 Przedsiębiorcy pragnący zarejestrować się w ARR na podstawie deklaracji FPZ_f1 z możliwością uczestnictwa w pozostałych mechanizmach administrowanych przez ARR, do wypełnionej deklaracji dołączają następujące dokumenty potwierdzające podawane w deklaracji dane:

  • Spółki cywilne składają umowę spółki cywilnej.
  • Placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe, zakłady penitencjarne oraz instytucje i organizacje niedochodowe składają akt powołania placówki i akt mianowania dyrektora, ewentualnie zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszej deklaracji FPZ_f1) z właściwego urzędu w tej sprawie lub akt prawny powołujący dany zakład penitencjarny,
  • Osoba reprezentująca grupę/organizację producentów, do deklaracji FPZ_f1 załącza dodatkowo
    • listę członków grupy/organizacji zawierającą: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP (o ile został nadany), numer rejestracyjny ARR członków już zarejestrowanych,
    • formularze rejestracyjne członków grupy/organizacji, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w ARR,

Przedsiębiorcy już zarejestrowani, ale pragnący zaktualizować swoje dane, do wypełnionej deklaracji FPZ_f1 dołączają jedynie te dokumenty, które potwierdzają nowe, zaktualizowane dane, o ile są wymagane.

W przypadku deklaracji FPZ_f1 składanej przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dostępnych rejestrów, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w deklaracji FPZ_f1, a stanem ujawnionym w rejestrach ARR rejestruje przedsiębiorcę wg rejestru.

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

  • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu,
  • radcę prawnego, notariusza lub adwokata,
  • pracownika ARR przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy (po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu,którego kopia ma być poświadczona).

Więcej informacji:

http://www.arr.gov.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową; − Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF