BJB Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Wersja: 01.01.2018 | Pobrań: 3112 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: BJB Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządza się na podstawie własnych ksiąg rachunkowych jednostki. Natomiast sprawozdanie łączne przygotowuje się na podstawie sprawozdań finansowych jednostkowych z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między jednostkami objętymi tymi sprawozdaniami.

Poszczególne części sprawozdania finansowego tworzą spójną całość. Nie należy traktować ich jako odrębnych, niezależnych od siebie części. Są one ze sobą wzajemnie powiązane. Należy zweryfikować wzajemne powiązania między tymi częściami.

Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego zawiera informacje o stanie majątku jednostki (posiadanych aktywach – lewa strona bilansu) i źródłach jego finansowania (pasywach jednostki – prawa strona bilansu).

Wzór bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Podstawą do sporządzenia bilansu jest zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykonane na ostatni dzień roku obrotowego.

Bilans należy wypełnić zarówno w zakresie stanu na początek roku, jak i stanu na koniec roku. Dane wykazane przez jednostki w kolumnach „Stan na początek roku” powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Stan na koniec roku” w bilansie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy.

Bilans sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Dane liczbowe należy wykazać w złotych i groszach.

Bilans jednostki podpisują odpowiednio: kierownik jednostki i główny księgowy.

Bilans jednostkowy sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

Kierownicy jednostek składają bilans odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom JST w terminie do 31 marca roku następnego.

Zarządy JST przekazują bilans w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 kwietnia roku następnego.

W terminie do 10 maja roku następnego bilans należy publikować w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.