Dziennik Gazeta Prawna
CRBRZG zal (2) (archiwalny) Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych

CRBRZG zal (2) (archiwalny) Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych

00
1622
Wersja: CRBRZG zal (2)
Obowiązywał od 01.10.2021 do 30.09.2021

Do czego stosuje się CRBRZG zal (2)

Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr gromadzi informacje o beneficjentach spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Według definicji beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. 

W przypadku spółki (osoby prawnej, innej niż spółka), której papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze dwa przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów.

Główną funkcją rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczny charakter rejestru ma umożliwić każdemu nieodpłatny dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych, zapewnić większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynić się do wzrostu zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

W programie fillup istnieje możliwość wysyłki wniosku w formacie elektronicznym w wersji na komputer (desktop).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych oraz w pytaniach i odpowiedziach na stronie Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020 poz. 971)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF