DDSD Decyzja dokonująca sprostowanie decyzji

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 174 | Obowiązuje od: 2012-07-03
Brak głosów

Opis: DDSD Decyzja dokonująca sprostowanie decyzji

Wydana przez organ podatkowy oraz doręczona stronie decyzja podatkowa może nie w pełni odzwierciedlać stan faktyczny, którego ma dotyczyć. Może zatem zawierać pewne braki formalne, których skutki prawne można zminimalizować dokonując sprostowania, ewentualnie uzupełnienia poprzednio wydanej decyzji.

Prostowanie lub uzupełnienie następować może na wniosek podatnika - strony lub też z urzędu. Od tego, kto będzie inicjatorem procesu uzdrawiania treści pierwotnie wydanej decyzji zależy termin, w którym czynności można dokonać.

Co istotne, chodzi o uzupełnienie lub sprostowanie decyzji przez usunięcie z niej jedynie wad nieistotnych, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji. Uzupełnienie lub prostowanie pozostają zatem trybami szczególnymi wzruszania treści decyzji, w stosunku do trybu podstawowego, jakim jest zmiana lub uchylenie tych aktów prawa.

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Natomiast organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić albo sprostować wydana wcześniej decyzję. Nie istnieją zatem granice czasowe, w których procedura może zostać podjęta.

Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji. Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W obu przypadkach termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji. Co istotne nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.

Podstawa prawna:

Art. 213 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.