DO - 2 Ł(zal) (archiwalny) Tabela opłat – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DO-2 Łódź

Wersja: 21.05.2013 | Pobrań: 186 | Obowiązuje do: 2015-12-31
Brak głosów

Opis: DO - 2 Ł(zal) (archiwalny) Tabela opłat – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DO-2 Łódź

Tabela opłat jest załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DO-2 Łódź
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Deklarację składa właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach.
Pierwszą deklarację należało złożyć do 15 maja 2013r.
Deklarację należy składać:
Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi – ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź lub
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta w Łodzi.
Wraz z deklaracją należy złożyć kopię dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca  1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.
W przypadku stosowania zagęszczenia odpadów komunalnych w pojemnikach poprzez ich prasowanie, opłatę za taki pojemnik należy powiększyć o stopień zagęszczenia odpadów.
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Informacje dotyczące deklaracji, aktualności oraz instrukcja wypełniania deklaracji - dostępne na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.