Dziennik Gazeta Prawna
DSUZP Decyzja w sprawie umorzenia w całości zaległości podatkowych

DSUZP Decyzja w sprawie umorzenia w całości zaległości podatkowych

00
329
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się DSUZP

Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej nastąpić może z urzędu lub a wniosek. Zależy to głównie od tego, z jakiego tytułu i w jakich warunkach dochodzi do powstania oraz umorzenia tych należności.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o określeniu wysokości odsetek za zwłokę;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jak widać, umorzenie zaległości podatkowych stanowi najdalej idącą ulgę podatkową spośród ulg stosowanych na wniosek. Spełnienie przesłanek ważnego interesu społecznego lub interesu podatnika jest w tym przypadku szczególnie istotne oraz najszerzej rozpoznawalne przez organ. Umorzenie całości lub części zaległości jest jednocześnie najrzadziej stosowaną formą ulg podatkowych.

Organ podatkowy może również z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. jeżeli:

  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
  • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;
  • podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5 000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Umorzenie z urzędu następuje w szczególnych warunkach, które same z siebie gwarantują możliwość umorzenia zaległości.

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF