D.W.1 BIS Deklaracja wartości celnej D.W.1 BIS

Wersja: 08.01.2013 | Pobrań: 486
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: D.W.1 BIS Deklaracja wartości celnej D.W.1 BIS

Jeżeli konieczne jest ustalenie wartości celnej towaru, do zgłoszenia celnego należy dołączyć deklarację wartości celnej, sporządzoną na formularzu D.W.1. 
Złożenie w urzędzie celnym deklaracji wartości celnej jest traktowane jako przyjęcie odpowiedzialności przez składającego za: 

  1. ścisłość i pełność danych zawartych w deklaracji, 
  2. autentyczność dokumentów przedstawionych na poparcie tych danych, 
  3. dostarczenie każdej informacji lub dodatkowego dokumentu potrzebnego dla ustalenia wartości celnej towarów. 

Od obowiązku złożenia deklaracji wartości celnej istnieją wyjątki:

  1. D.W.1 nie składa się, jeśli wartość celna towarów łatwo psujących się ma być ustalona systemem uproszczonym, określonym w art. 152 ust. 1 lit. a)a Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. - Dz. Urz. WE Nr L253 (zwanego dalej Rozporządzeniem Wykonawczym).
  2. O ile nie jest to niezbędne dla właściwego poboru należności celnych organ celny odstępuje od wymogu przedstawiania D.W.1: 
  • gdy wartość celna importowanych towarów nie przekracza 10 000 EUR za przesyłkę (przeliczenia na walutę krajową dokonuje się zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r. (zwanego dalej Kodeksem Celnym)), pod warunkiem, że nie są to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego nadawcę temu samemu odbiorcy, 
  • gdy chodzi o przywóz pozbawiony charakteru handlowego, 
  • gdy przedstawienie odpowiednich elementów nie jest konieczne dla zastosowania taryfy celnej lub towary są zwolnione z cła. Deklaracja wartości celnej może zostać sporządzona tylko przez osobę mającą swoją siedzibę we Wspólnocie i dysponującą wszystkimi wymaganymi informacjami. Warunek pierwszy nie dotyczy osób, które dokonują zgłoszeń sporadycznie, o ile organ celny uzna to za uzasadnione oraz nie stanowi to przeszkody w stosowaniu odpowiednich postanowień umów dwustronnych zawartych z państwami trzecimi lub zwyczajowych praktyk, na zasadzie wzajemności.

 
Informacje jak wypełnić druk dostępne są na stronie: http://www.mf.gov.pl/documents/766655/957887/20111031_instrukcja_formularz_dw1.pdf

Podstawa prawna:

art. 36 lit. b), art. 53 ust. 1 lit. a), art. 54, art. 69-76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L 269 z 10.10.2013 r.),
art. 1 pkt 20; art. 71 oraz załącznikach A, B rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. UE L 343 z 29.12.2015 r.),
art. 1 ust. 2) pkt 4, 8, 14, art. 127-146 oraz załącznikach 23-01, 23-02 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. UE L 343 z 29.12.2015 r.),
art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. UE L 69 z 15.03.2016 r.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.