Dziennik Gazeta Prawna
DWRR Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości

DWRR Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości

00
321
Wersja: 22.08.2014
Obowiązuje od 22.08.2014

Do czego stosuje się DWRR

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej stanowi jedną z podstawowych ulg w spłacie podatków. Pozwala ona, przy odciążeniu podatnika, wyegzekwować od niego całą wartość zaległości podatkowej. Dla podatnika ulga polega na przesunięciu zapłaty podatku na okres późniejszy bez ryzyka wszczęcia postepowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz bez obowiązku płacenia za ten okres odsetek za zwłokę. W ich miejsce podatnik zobowiązany jest jednak ponieść opłatę prolongacyjną w wysokości połowy odsetek podatkowych za zwłokę. W konsekwencji jego zaległość podatkowa powoduje na dwukrotnie niższe koszty.

Ulgi podatkowe dotyczyć mogą m.in. podatków stanowiących przychód samorządów terytorialnych (m.in. podatku od nieruchomości). W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Na postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulg, nie przysługuje zażalenie.

Oprócz tego organ podatkowy może udzielać innych ulg podatkowych zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115). Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF