Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: EKUZ-WT Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)

EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)

00
2308
Wersja: 01.01.2015
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2014

Do czego stosuje się EKUZ-WT

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.
EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ. Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych przed wydaniem karty.
Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ w celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem na pobyt czasowy do innego państwa UE/EFTA (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny), powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, np.:

 1. Pracownik np. aktualne zaświadczenia płatnika składek (wystawione przez pracodawcę), ZUS RMUA z ostatniego okresu;
 2. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – np. aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty;
 3. Osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ;
 4. Emeryt – legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,
 5. Rencista – legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej ze wskazaniem dat;
 6. Osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dowód wpłaty składek za cały okres trwania umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
 7. Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 8. Student zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię – ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie płatnika składek;
 9. Osoba zgłoszona jako członek rodziny jednej z ww.:
 • Legitymacja studencka / uczniowska w przypadku dzieci do 26 r.ż.
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie głównego ubezpieczonego, odpowiednio, jeden z wymienionych w pkt. 1-7.

Podjęcie pracy w innym państwie UE/EFTA co do zasady skutkuje utratą prawa do korzystania z EKUZ wydanej przez NFZ. NFZ nie będzie pokrywał kosztów leczenia związanego z wypadkiem przy pracy w przypadku, gdy za cel wyjazdu posiadacz karty wskazał wyjazd turystyczny.
NFZ uprawniony jest do dochodzenia zwrotu wszelkich kosztów poniesionych świadczeń rzeczowych od osób, które posługiwały się EKUZ pomimo utraty tytułu do ubezpieczenia w NFZ.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF