ESK Ewidencja stanu kasy

Wersja: 05.07.2016 | Pobrań: 604
Brak głosów

Opis: ESK Ewidencja stanu kasy

Oprócz raportu kasowego jednostka prowadzić może ewidencję stanu kasy, która odzwierciedla stan gotówki znajdującej się w kasie na początek oraz na koniec raportowanego okresu. Jest to zbiorczy dokument, który nie jest jednak standardowym dowodem księgowym – służy on natomiast do potwierdzenia przyjęcia i zwrotu środków przez pracownika przejmującego dostęp do gotówki (kasjer, sprzedawca, księgowy).
O ile w raporcie kasowym wpisuje się - chronologicznie - wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty, to w ewidencji chodzi jedynie o zbiorcze ujęcie obrotu dokonywanego w jednostce.
Ewidencja stanu kasy jest dokumentem, który powinien być sporządzany w obecności co najmniej dwóch osób tak, by potwierdziły one swoimi podpisami stany przejęcia kwot w kasie. W efekcie kwota początkowa (kwota przejęcia) oraz kwoty wypływów oraz wpływów do kasy powinna być zgodna z wartością, jaką na koniec okresu znajduje się w kasie. Błędy w zakresie obliczeń oraz niewłaściwe kwoty faktycznie występujące w kasie obciążać mogą pracownika, który przejął na podstawie ewidencji stanu – kasę jednostki.
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
•    pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
•    narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
- odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Od odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
W przypadku zleceniobiorcy odpowiedzialność za mienie powierzone, w tym gotówkę, opiera się na zasadach winy i prawa do dochodzenia odszkodowania przez zlecającego.

Podstawa prawna:

Art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.