Dziennik Gazeta Prawna
Fbv (n15 A4) (od 2014) (archiwalny) Faktura bez VAT netto (15 pozycji format A4)

Fbv (n15 A4) (od 2014) (archiwalny) Faktura bez VAT netto (15 pozycji format A4)

00
1319
Wersja: 01.04.2014
Obowiązywał od 01.01.2014 do 04.09.2014

Do czego stosuje się Fbv (n15 A4)

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży lub ze względu na rodzaj dokonywanych czynności, które są zwolnione z VAT, może wystawiać rachunek uproszczony lub fakturę VAT. Nie ma natomiast jak to było dotychczas obowiązku wystawienia jej nawet, jeśli transakcja ma miejsce między dwoma podatnikami zarejestrowanymi dla celów VAT (podatnikami VAT czynnymi). Fakturę taką wystawia się jednak na żądanie klienta. Co ważne, fakturę taką wystawić należy  także w przypadku, gdy podatnik dokonujący czynności nie dokonał rejestracji dla celów podatku i nie uzyskał statusu podatnika VAT czynnego lub zarejestrowanego podatnika VAT zwolnionego (np. czynności opodatkowane nie przekroczyły limitu 150.000 zł). Wystawić może ją zatem także w przypadku, gdy nie przeprowadził on jakiejkolwiek rejestracji na druku VAT-R lub CEiDG-1, a wykonuje czynności, które rodzą swoje konsekwencje na gruncie podatku VAT. W przypadku czynności zwolnionych z opodatkowania (ze względu na powyżej wskazane zwolnienia) podatnik:

  • nie musi wystawiać faktury lub rachunku, również przy sprzedaży dokonywanej na rzecz innego podatnika,
  • jest obowiązany wystawić taką fakturę na wyraźne żądanie nabywcy towaru lub usługi,

-   jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura wystawiana przez takiego podatnika powinna, w odróżnieniu od standardowego rachunku, zawierać wszystkie elementy właściwe dla faktury VAT, za wyjątkiem:

  • stawki podatku;
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktury VAT wystawiane na żądanie nabywcy wystawia się:

  • jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty w standardowych terminach (czyli nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu czynności lub 15 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania całości lub zapłaty przed dokonaniem tej czynności);
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Podstawa prawna

Art. 106 b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF