Dziennik Gazeta Prawna
GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych

GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych

5.01
1916
Wersja: 31.07.2020
Obowiązuje od 31.07.2020

Do czego stosuje się GEO ZG-1

Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

W polu nr 1 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).
W polu nr 2 identyfikatorem wykonawcy jest:
- w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna – nr NIP;
- w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy – nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe,
- w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy – nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego;
- w przypadku gdy wykonawca jest podmiotem zagranicznym – nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.

W polu nr 3 dane wymagane w celu przekazania informacji o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 12b ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W polu nr 4 osoby wykonujące funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego wpisują swoje dane jako kierownika prac geodezyjnych. 

W polu nr 5 przy podawaniu numerów lub identyfikatorów obiektów EGiB (jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna) wskazywane nimi obiekty muszą przylegać do siebie. Jeżeli zaznaczono, że zakres pracy jest określony w załączniku, pole może pozostać niewypełnione lub zawierać identyfikatory działek objętych obszarem zgłoszenia. Przy zgłaszaniu prac geodezyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest konieczne podawanie współrzędnych punktów wielokąta (poligonu) określającego obszar zgłoszenia. W takim przypadku pole może zawierać identyfikatory działek objętych obszarem zgłoszenia.

W polu nr 6 nie dotyczy sporządzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów.

W polu nr 7 w przypadku biegłych sądowych należy wskazać sygnaturę akt sprawy, w której wykonawca został ustanowiony biegłym sądowym. W tym polu można również wskazać w szczególności informacje dotyczące oczekiwanych materiałów, formy ich przekazania i sposobu odbioru materiałów zasobu.

W polu nr 8 podpis własnoręczny; w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany; w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w tym systemie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) - załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF