Aktualnie obowiązujący druk

GEO ZG (archiwalny) Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wersja: 30.07.2014 | Pobrań: 1245 | Obowiązuje od: 2014-07-12 do: 2020-07-30
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: GEO ZG (archiwalny) Zgłoszenie prac geodezyjnych

Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Identyfikatorem wykonawcy jest:
- w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna - nr REGON;
- w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy - nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe;
- w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego) - nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania
czynności mierniczego górniczego;
- w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym - nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.
Punkt 8 należy wypełnić w przypadku, gdy wykonawcą zgłaszanych prac geodezyjnych jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna.
W punkcie 9 należy wpisać cel/cele lub zakładany wynik/zakładane wyniki pracy wybrany/wybrane z listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wzoru.
W punkcie 10 należy wpisać rodzaj pracy wybrany z listy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego wzoru.
W punkcie 13 w drugiej kolumnie należy wybrać jeden sposób określenia obszaru. Nazwa/nazwy lub oznaczenie/oznaczenia obiektu/obiektów nadane przez wykonawcę prac geodezyjnych - informacja nieobowiązkowa.
W punkcie 14 w kolumnie kod materiału zasobu oraz nazwę materiału zasobu należy wpisać z listy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego wzoru. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu jest informacją obowiązkową w przypadku u udostępniania materiałów zasobu za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W kolumnie informacje dodatkowe należy wskazać informacje mające wpływ na wysokość współczynników korygujących PD i AJ określonych w załączniku do ustawy, takie jak: wydruk czarno-bialy/kolorowy, format kopii mapy: A4/A3/A2/A1/A0, skala mapy: 1:500/1:1000/1:2000/1:5000, terenowa wielkość piksela ortofotomapy, wartość błędu średniego wysokości danych NMT, zbiór punktów osnowy pełny/bez obserwacji, minimalny okres gromadzenia satelitarnych danych obserwacyjnych dot. podstawowej osnowy geodezyjnej, zakres zbioru danych EGiB, kopia rejestru gruntów pełna/bez danych osobowych. W ostatniej kolumnie informacje dodatkowe można w szczególności określić żądaną lub przybliżoną (oczekiwaną) liczbę jednostek rozliczeniowych związanych z określonym rodzajem materiału zasobu mających wpływ na wysokość współczynnika korygującego LR określonego w załączniku do ustawy albo uszczegółowić informacje dotyczące obszaru, z którym związany jest materiał zasobu.
W punkcie 15 w przypadku biegłych sądowych należy wskazać sygnaturę akt sprawy, w której wykonawca został ustanowiony biegłym sądowym. W polu tym można również wskazać w szczególności informacje dotyczące formy przekazania i sposobu odbioru materiałów zasobu.
Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.) lub w przypadku składania zgłoszenia za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w tym systemie.

Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było zamieścić w formularzu.
Wzór zgłoszenia jest zgodny z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) - załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.