Aktualnie obowiązujący druk

GUS DNU-K (2020) (archiwalny) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

Wersja: (2020) | Pobrań: 2255 | Obowiązuje od: 2020-01-01 do: 2020-12-31
Brak głosów

Opis: GUS DNU-K (2020) (archiwalny) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

Do wypełniania sprawozdań kwartalnych DNU-K są zobowiązani rezydenci – podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych)

lub

  • rozchody z tytułu nabywania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, od nierezydentów przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego progu sprawozdawczego w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazywania sprawozdania DNU-K za wszystkie kwartały bieżącego roku sprawozdawczego (niezależnie od wartości transakcji uzyskanych w tych kwartałach).
W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego progu sprawozdawczego w ciągu trwania danego roku sprawozdawczego przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazywania sprawozdania DNU-K, począwszy od bieżącego kwartału, jak również za poprzednie kwartały danego roku sprawozdawczego poprzedzające kwartał, w którym powstał obowiązek sprawozdawczy (niezależnie od wartości transakcji uzyskanych w tych kwartałach).
Jeśli przedsiębiorstwo zostało objęte sprawozdawczością kwartalną, a nie dostarczało/nabywało żadnych usług w danym kwartale, powinno odpowiedzieć „ nie’’ na pytania filtrujące.
 Przedsiębiorstwa wykazujące obroty z tytułu międzynarodowej wymiany usług, a nieobjęte sprawozdawczością kwartalną, mają obowiązek przekazywania sprawozdania rocznego DNU-R, którego zakres przedmiotowy jest taki sam jak sprawozdania kwartalnego DNU-K.

Okres sprawozdawczy oraz termin i sposób dopełnienia obowiązku sprawozdawczego
Okresem sprawozdawczym jest kwartał kalendarzowy.
Przedsiębiorstwo jest informowane o powstaniu kwartalnego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Wypełnione sprawozdanie kwartalne DNU-K dotyczące danego kwartału należy złożyć do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 20 października 2020 r. za III kwartał 2020 r. i do 20 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.
Wypełniony formularz DNU-K należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Kielcach (tel. 41 249 96 00).
W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu kwartalnym należy złożyć sprawozdanie korygujące w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym należy ująć wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, także te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego. Nie jest wymagane składanie sprawozdań korygujących z powodu późniejszego wpływu faktur dotyczących danego okresu sprawozdawczego – należy je uwzględnić w bieżącym okresie sprawozdawczym.
W razie wątpliwości związanych z badaniem, prosimy kierować pytania na adres: kontakt-wub@stat.gov.pl.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2019 poz. 649).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.