Aktualnie obowiązujący druk

GUS F-02 (2013) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe

Wersja: (2013) | Pobrań: 1152 | Obowiązuje od: 2014-03-13 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: GUS F-02 (2013) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe

Formularz F-02 należy przekazać w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Dane za 2013 r. wykazuje się w pełnych tysiącach złotych.

Formularz został dostosowany do wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe przekazują dla statystyki bilans i rachunek zysków i strat według załączonego wzoru. Dział 2 zawiera tylko jedną, porównawczą wersję rachunku zysków i strat (dane z rachunku porównawczego oraz dane uzupełniające są niezbędne do wyliczeń produktu krajowego brutto).
Wszystkie podmioty wypełniają zarówno wiersze oznaczone literami i cyframi rzymskimi, jak i wiersze bez oznaczeń. W przypadku gdy informacja w danym wierszu nie występuje, ten wiersz się pomija.
Jednostki prowadzące rachunkowość zgodnie z MSR\MSSF podają w poszczególnych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat dane zgodne z zasadami MSR.
Natomiast podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów zaznaczają w pytaniu 1 symbol 2 i wypełniają wiersz 27 rubryki 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 09, 62 w dziale 2 oraz wiersze 70, 71, 72 i 73 danych uzupełniających do działu 2 (zgodnie z objaśnieniami zawartymi na ostatnich stronach tych objaśnień).
Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują bilans i rachunek zysków i strat łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.