Dziennik Gazeta Prawna
GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020

GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020

00
1426
Wersja: 2021
Obowiązuje od 12.04.2021

Do czego stosuje się GUS G-05

Sprawozdanie wypełniają jednostki prowadzące zarówno porównawczy jak i kalkulacyjny układ kosztów.

Zgodnie z rozdz. 5 art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) jednostka, która prowadzi kalkulacyjny układ kosztów zobowiązana jest do przygotowania - za okres roku - obliczeń dotyczących zużycia materiałów i energii oraz usług obcych w układzie rodzajowym kosztów.

Dane liczbowe należy wykazać w pełnych tysiącach złotych bez podatku VAT.

Sprawozdanie należy opracować według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), która rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) wprowadzona została do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Klasyfikacja dostępna jest m.in. na stronie internetowej: www.stat.gov.pl.

W przypadku gdy na dokumentach (fakturach, rachunkach) nie ma symboli PKWiU, jednostka sama powinna zaklasyfikować dany wyrób (materiał) lub usługę do odpowiedniego działu PKWiU, który odpowiada danemu wierszowi na formularzu.

W części IV „Objaśnień...” przedstawiono zasady zaliczania kosztów zużycia materiałów, energii i usług obcych do poszczególnych wierszy formularza (wiersze 04 83) w zależności od przynależności do poszczególnych działów PKWiU.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF