Aktualnie obowiązujący druk

GUS P-01 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2013 rok

Wersja: (2013) | Pobrań: 1328 | Obowiązuje od: 2014-01-01 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: GUS P-01 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2013 rok

Sprawozdanie P-01 za 2013 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi, w których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD 2007 do sekcji B i C oraz do klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. Jednostki nieprodukujące wyrobów, a świadczące usługi typu nieprzemysłowego, nie wypełniają sprawozdania P-01, natomiast świadczące tylko usługi typu produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C) sprawozdanie sporządzają. Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej i przekazać poprzez portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl.

W sprawozdaniu P-01 należy wykazywać dane o produkcji wyrobów i usług oraz o wielkości podatku akcyzowego od wyrobów zgodnie z poniższymi objaśnieniami do formularza.

Do sporządzania sprawozdania P-01 za 2013 r. obowiązuje „Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2013 r.”, opracowana w oparciu o klasyfikację PKWiU 2008, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), oraz o Listę PRODCOM rekomendowaną przez EUROSTAT. Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2013 r. zamieszczona jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl/formularze.

Produkcję wykonaną na zlecenie z materiału powierzonego przez jednostkę zlecającą krajową lub zagraniczną (zleceniobiorca i zleceniodawca muszą być różnymi podmiotami) wykazuje wyłącznie zleceniobiorca, to jest ten, który faktycznie produkcję wykonał (ilość produkcji wytworzonej rubryka 4 w dziale 1 oraz wartość wykonanej czynności w dziale 2 pod symbolem wyrobu, którego dotyczy). Natomiast zleceniodawca krajowy, tj. firma, która jest właścicielem praw do wyrobu, powinien wykazać ilość i wartość produkcji sprzedanej (dział 1 rubryki 5 i 6).
Usługi świadczone przez różne zakłady tego samego przedsiębiorstwa (lub jednostki prawnej), jak również czynności wykonywane przez przedsiębiorstwa na potrzeby własnej działalności gospodarczej (m.in. instalacje, naprawy, konserwacje, remonty itp.) nie są zaliczane do usług i w związku z tym nie należy ich wykazywać w sprawozdaniu.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rrozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.