Dziennik Gazeta Prawna
GUS Z-12 (2020) Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

GUS Z-12 (2020) Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

00
1357
Wersja: 2020
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się GUS Z-12 (2020)

Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Termin przekazania sprawozdania: do 15 marca 2021 r. 

Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowań zbiorczych.

Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP-3 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, posiadanie kapitału zagranicznego, lata prowadzenia działalności.
Jednostki „mikro” i „małe” (art.3 ust.1a, 1b, 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.)), które korzystają z uproszczeń, podlegają obowiązkowi statystycznemu w zakresie wskazanym przez Prezesa GUS (art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).
Jeżeli nastąpiły zmiany w nazwie lub adresie jednostki sprawozdawczej, prosimy o ich aktualizację. 

Dane wykazywane na sprawozdaniu należy wypełnić w pełnych złotych. Sprawozdanie dotyczy danych za rok kalendarzowy, tzn. wypełnia się je również wówczas, gdy rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF