Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: IFT-2 (9) (archiwalny) (2019-2020) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IFT-2 (5) (2012 - 2014) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IFT-2 (5) (2012 - 2014) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

00
1289
Wersja: (5)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 31.12.2014

Do czego stosuje się IFT-2 (5)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
[Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory of the Republic of Poland for period]

IFT-2 jest sporządzany na wniosek podatnika. IFT-2R jest sporządzany za cały rok podatkowy.
[Delete as appropriate. IFT-2 shall be issued at the request of taxpayer. IFT-2R shall be issued for the whole tax year.]

Podstawa prawna:
Art.26 ust.3, 3b - 3d i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
[Legal basis: Art.26 par.3, 3b - 3d and 6 of the Act of 15 February 1992 on legal persons’ income tax (Dz.U. 2011, no 74, item 397 with subsequent amendments, hereinafter referred to as "the Act"”.]

Składający:
Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych/podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji (zwany dalej "podmiotem").
[Submitted by: Tax remitter of lump-sum income tax on legal persons/entity liable to fill out and pass on this form (hereinafter referred to as "entity").]

Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
[Time limit for submitting: By the last day of third month of the year following the tax year or in the case of cessation of conducting activity before that date - till the day of cessation of conducting activity or at the request of taxpayer within 14 days of such a request.]

Otrzymuje:
Podatnik, o którym mowa w art.3 ust.2 ustawy, oraz urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
[Obtained by: [Taxpayer referred to in Art.3 par.2 of the Act and a tax office mana ed by a chief of the tax office, competent for taxation of foreign persons.]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 265, poz. 1575).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF