IFT-3 (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Wersja: (8) | Pobrań: 1913 | Obowiązuje od: 2017-01-01 do: 2017-04-30
Brak głosów

Opis: IFT-3 (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Podstawa prawna: Art. 44d ust. 1, 3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”.
[Legal basis: Art. 44d par. 1, 3, 4 and par. 9 of the Act of 26 July 1991 on natural persons’ income tax, hereinafter referred to as ”the Act”.]

Składający: Podmioty zobowiązane do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 44d ust. 1, 3, 4, i 9 ustawy.
[Submitted by: Entites liable to fill out and pass on this form pursuant to Art. 44d par. 1, 3, 4 and par. 9 of the Act.]

Termin składania: Do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu zobowiązanego do sporządzenia i przekazania informacji albo w razie zaprzestania działalności przed tym terminem, w terminie do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktycznego lub pośredniego odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
[Time limit for submitting: By the end of month following the end of the tax year of the entity liable to fill out and pass on this form or in case of ceasing activity before
that day, until the day of ceasing activity or at the request of beneficial owner or paying agent upon receipt within 14 days of such a request.]

Otrzymuje: Faktyczny albo pośredni odbiorca, o których mowa w art. 44d ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, oraz urząd, o którym mowa w art. 44d ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy, zwany dalej ”urzędem”.
[Obtained by: Beneficial owner or paying agent upon receipt referred to in Art. 44d par. 1 subpar. 1 and par. 3 subpar. 2 letter a of the Act and office referred to in Art. 44d par. 1 subpar. 2 and par. 3 subpar. 2 letter b of the Act, hereinafter referred to as “the office”.]

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. 2017 poz. 181) - załącznik nr 1.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.