Aktualnie obowiązujący druk

IFT-3R (6) (2012, 2013, 2014) (archiwalny) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Wersja: (6) | Pobrań: 1691 | Obowiązuje od: 2012-03-31 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: IFT-3R (6) (2012, 2013, 2014) (archiwalny) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności. 

Wzór IFT-3R (6) służy do rozliczania deklaracji o przychodach za rok 2012, 2013 i 2014 (uzyskanych do 31.12.2014 r). Do rozliczania przychodów uzyskanych po 1.01.2015 r. należy wykorzystać formularz IFT-3R (7).

Dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: dla podatnika i dla Urzędu Skarbowego.

[Delete as appropriate. IFT-3 shall be issued at the request of beneficial owner or intermediary agent. IFT-3R shall be issued for the whole tax year or in case of ceasing activity until the end of February of the year following the tax year, until the day of ceasing activity.]

Podstawa prawna: Art.42c ust.1 i ust.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

[Legal basis: Art.42c par. 1 and par. 9, of the Act of 26 July 1991 on natural persons’ income tax (consolidated text: Dz.U. 2010, no 51, item 307 with subsequent amendments), hereinafter referred to as "the Act".]

Składający: Podmiot wypłacający zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art.42c ust.1 i ust.8 ustawy.

[Submitted by: Paying agent liable to fill out and pass on this form pursuant to Art.42c par.1 and par.8 of the Act.]

Termin składania: Do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lute o roku następujące o po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktyczne o lub pośrednie o odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

[Time limit for submittin : By the end of month followin the end of the tax year of payin a ent or in case of ceasin activity until the end of February of the year followin the tax year, until the day of ceasin activity or at the request of beneficial owner or intermediary a ent within 14 days of such a request.]

Otrzymuje: Faktyczny albo pośredni odbiorca, o którym mowa w art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz urząd, o którym mowa w art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy, zwany dalej "urzędem".

[Obtained by: Beneficial owner or intermediary agent reffered to in Art. 42c par. 1 subpar. 1 of the Act and office reffered to in Art. 42c par. 1 subpar. 2 of the Act, hereinafter referred to as "the office".]

Wzór IFT-3R (6) służy do rozliczania deklaracji o przychodach za rok 2012, 2013 i 2014 (uzyskane do 31.12.2014 r). Do rozliczania przychodów uzyskanych po 1.01.2015 r. należy wykorzystać formularz IFT-3R (7).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. z 2012 r. poz. 356).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.