Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: IFT-3 (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (7) (archiwalny) (od I 2015) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT-3R (7) (archiwalny) (od I 2015) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

00
1839
Wersja: (7)
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2016

Do czego stosuje się IFT-3R (7)

Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Formularz IFT-3R (7) służy do rozliczania przychodów uzyskanych po 1.01.2015 r. Chcąc złożyć deklarację lub jej korektę o przychodach za rok 2012, 2013 i 2014 (uzyskanych do 31.12.2014 r).  należy wykorzystać formularz IFT-3R (6).

Dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: dla podatnika i dla Urzędu Skarbowego.

[Delete as appropriate. IFT-3 shall be issued at the request of beneficial owner or intermediary agent. IFT-3R shall be issued for the whole tax year or in case of ceasing activity until the end of February of the year following the tax year, until the day of ceasing activity.]

Podstawa prawna: Art.42c ust.1 i ust.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

[Legal basis: Art.42c par. 1 and par. 9, of the Act of 26 July 1991 on natural persons’ income tax (consolidated text: Dz.U. 2012, item 361 with subsequent amendments), hereinafter referred to as "the Act".]

Składający: Podmiot wypłacający zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art.42c ust.1 i ust.8 ustawy.

[Submitted by: Paying agent liable to fill out and pass on this form pursuant to Art.42c par.1 and par.8 of the Act.]

Termin składania: Do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lute o roku następujące o po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktyczne o lub pośrednie o odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

[Time limit for submittin : By the end of month followin the end of the tax year of payin a ent or in case of ceasin activity until the end of February of the year followin the tax year, until the day of ceasin activity or at the request of beneficial owner or intermediary a ent within 14 days of such a request.]

Otrzymuje: Faktyczny albo pośredni odbiorca, o którym mowa w art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz urząd, o którym mowa w art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy, zwany dalej "urzędem".

[Obtained by: Beneficial owner or intermediary agent reffered to in Art. 42c par. 1 subpar. 1 of the Act and office reffered to in Art. 42c par. 1 subpar. 2 of the Act, hereinafter referred to as "the office".]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. 2014 poz. 1777) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF