Aktualnie obowiązujący druk

NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

Wersja: (1) | Pobrań: 4946 | Obowiązuje od: 2012-01-01 do: 2014-04-08
Brak głosów

Opis: NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1). Numer PESEL należy wypełnić wyłącznie w przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego lub pierwszego zgłoszenia po uzyskaniu numeru PESEL.

Formularz NIP-7 przeznaczony jest dla osób:

 • niebędących przedsiębiorcami (niepodlegającymi wpisowi do CEIDG)
  • prowadzących działalność gospodarczą lub
  • podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy od podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
 • nieprowadzących działalności gospodarczej
  • będących płatnikami podatków,
  • będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
  • nieobjętych rejestrem PESEL.

Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu  art. 4 ustawy.

Jeżeli w poz.4 na formularzu nie zaznaczono kwadratu nr 1 lub 2 należy pominąć cześć C. W poz.5 należy zaznaczyć kwadrat nr 1: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP albo kwadrat nr 2: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego wystarczy wypełnić poz.1 oraz części A, B.1 (poz.10, 12, 20 i 31), B.3, B.4, D, i E, a także inne pozycje, gdy dane się zmieniły.

Dane identyfikacyjne – w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL źródłem ich danych jest rejestr PESEL w celu prawidłowej identyfikacji należy wypełnić jedynie poz.9, 10, 12. W przypadku osób nieobjętych rejestrem PESEL (w poz.4 zaznaczony kwadrat nr 5) dla wskazania zmiany danych należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Informację o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji należy sporządzić listę tych informacji z zaznaczeniem powodu zgłoszenia informacji o każdym numerze identyfikacyjnym.

Podanie informacji o osobistym rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku (poz.48-51) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku. Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli dane zawarte w części B.5 nie zmieniły się, to część B.5 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratuw poz.52 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku). Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.48) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.