Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: NIP-7 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

00
4956
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 08.04.2014

Do czego stosuje się NIP-7 (1)

Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1). Numer PESEL należy wypełnić wyłącznie w przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego lub pierwszego zgłoszenia po uzyskaniu numeru PESEL.

Formularz NIP-7 przeznaczony jest dla osób:

 • niebędących przedsiębiorcami (niepodlegającymi wpisowi do CEIDG)
  • prowadzących działalność gospodarczą lub
  • podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy od podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
 • nieprowadzących działalności gospodarczej
  • będących płatnikami podatków,
  • będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
  • nieobjętych rejestrem PESEL.

Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu  art. 4 ustawy.

Jeżeli w poz.4 na formularzu nie zaznaczono kwadratu nr 1 lub 2 należy pominąć cześć C. W poz.5 należy zaznaczyć kwadrat nr 1: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP albo kwadrat nr 2: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego wystarczy wypełnić poz.1 oraz części A, B.1 (poz.10, 12, 20 i 31), B.3, B.4, D, i E, a także inne pozycje, gdy dane się zmieniły.

Dane identyfikacyjne w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL źródłem ich danych jest rejestr PESEL w celu prawidłowej identyfikacji należy wypełnić jedynie poz.9, 10, 12. W przypadku osób nieobjętych rejestrem PESEL (w poz.4 zaznaczony kwadrat nr 5) dla wskazania zmiany danych należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Informację o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji należy sporządzić listę tych informacji z zaznaczeniem powodu zgłoszenia informacji o każdym numerze identyfikacyjnym.

Podanie informacji o osobistym rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku (poz.48-51) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku. Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli dane zawarte w części B.5 nie zmieniły się, to część B.5 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratuw poz.52 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku). Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.48) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF