OPL-1P (1) (od III 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej

Wersja: (1) | Pobrań: 6170 | Obowiązuje od: 2018-03-16
Brak głosów

Opis: OPL-1P (1) (od III 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej

Wzór formularza obowiązuje od 1 marca 2017 roku.

OPL-1P wzór stanowi zawiadomienie  o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa  do  podpisywania  deklaracji składanej  w  formie  pisemnej.
Zawiadomienie (OPL-1P) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w  pełnomocnictwie  identyfikator  podatkowy  NIP  albo  numer  PESEL  (poz.  1  wzoru).
W części B.1. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane podatnika, płatnika, inkasenta, który odwołuje pełnomocnika; nazwę pełną albo nazwisko i pierwsze imię w zależności od rodzaju podmiotu (podmiot niebędący osobą fizyczną albo podmiot będący osobą fizyczną).
W części B.2. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się adres siedziby/aktualny adres miejsca zamieszkania podatnika, płatnika, inkasenta.
W części B.3. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane kontaktowe podatnika, płatnika, inkasenta – telefon, faks e-mail.
W części C.1 wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej - identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL, nazwisko pierwsze imię. W przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego, oprócz nazwiska i pierwszego imienia, podaje się dodatkowo jego datę urodzenia (niezbędna dla celów rejestracyjnych), numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w takim przypadku podaje się rodzaj tego dokumentu), lub inny numer identyfikacyjny (art. 138c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w związku z art. 80a § 4 tej ustawy), a także kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W części C.2 podaje się adres do doręczeń pełnomocnika. W części C.3 podaje się dane kontaktowe – telefon, faks, e-mail oraz adres elektroniczny. Adres elektroniczny podaje się obowiązkowo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba będąca pełnomocnikiem ustanowionym w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług.
Części C nie wypełnia się, jeżeli zawiadomienie dotyczy wyłącznie zmiany pełnomocnictwa w zakresie podpisywanych deklaracji.
Część D zawiera oświadczenie o zmianie pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

Art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333) - załącznik nr 3.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.