Dziennik Gazeta Prawna
OWPSPP ZUS Oświadczenie o rocznej wysokości przychodów składane przez płatnika / pracodawcę / zleceniodawcę / jednostkę organizacyjną wypłacającego wynagrodzenie osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne

OWPSPP ZUS Oświadczenie o rocznej wysokości przychodów składane przez płatnika / pracodawcę / zleceniodawcę / jednostkę organizacyjną wypłacającego wynagrodzenie osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne

3.01
662
Wersja: 10.05.2013

Do czego stosuje się OWPSPP

W przypadku wypłat na rzecz osób pobierających świadczenie przedemerytalne, na płatniku oprócz rozliczenia wypłat w celu rozliczenia zaliczek na podatek i składek ZUS spoczywa dodatkowy obowiązek przekazania informacji o wartości przychodów do ZUS. Informacja ta ma na celu ustalenie, czy osoba uzyskująca przychody ma prawo do uzyskiwania pełnej kwoty świadczenia przedemerytalnego. Obowiązek powiadomienia spoczywa na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.
Oświadczenie wysyła się w terminie do 31 maja roku następującego po danym roku. Okres, za jaki składa się oświadczenie nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz składa się na niego czas od 1 marca poprzedniego roku do 29 lutego roku, w którym składane jest oświadczenie.
Oświadczenie porównuje się z dopuszczalną kwotą przychodu oraz graniczną kwotą przychodu, których przekroczenie odpowiednio ogranicza lub wyłącza prawo do świadczenia przedemerytalnego.  Kwoty limitów ustalone są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok.
Porównania kwot dokonuje się w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.
Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. Natomiast jeśli kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 469,12 zł. Jeżeli jednak kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (ogłoszone dnia 05.02.2013 Dz. U. 2013, poz. 170); Art. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF