Aktualnie obowiązujący druk

PFRON INF-1 (archiwalny) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wersja: 01.07.2016 | Pobrań: 3172 | Obowiązuje od: 2016-07-01 do: 2017-12-31
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: PFRON INF-1 (archiwalny) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, są zobowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, jeśli nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% lub wyższym uprawnia pracodawcę do tego, aby być zwolnionym z wpłat.
 
Pracodawca, który jest zwolniony z miesięcznych wpłat na fundusz PFRON, na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, ma obowiązek składania miesięcznych (INF-1) i rocznych (INF-2) informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Obowiązek przekazywania tych informacji dotyczy zatem wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych większy lub równy 6%.
 
Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory formularzy INF-1, INF-Z oraz INF-2 weszło w życie 3 stycznia 2013 r. Zostało ono skorygowane przez rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2013 r. Dopuszcza ono możliwość składania miesięcznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za miesiące do sierpnia 2013 r. na poprzedniej wersji formularza INF-1, według wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 63, poz. 329).
Do złożenia informacji miesięcznej za miesiące od września 2013 lub informacji korygującej dokumenty składane za miesiące od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. należy użyć już tego nowego wzoru formularza INF-1. 
 
Formularz informacji miesięcznej INF-1 składa się do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z opłat. 
W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się informację INF-Z.
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na jego drugiej stronie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 938) - załącznik nr 1.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.