PFRON IoSePP Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

Wersja: 14.07.2016 | Pobrań: 580 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: PFRON IoSePP Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do przesłania "Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego" każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania. 
 
Niezłożenie tych dokumentów we wskazanym terminie spowoduje wstrzymanie wypłat dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak możliwości oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, a tym samym brak możliwości oceny zgodności udzielanej przez Fundusz pomocy publicznej z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (…). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy publicznej nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udzielenie pomocy publicznej jest niedopuszczalne.
 
Dokumenty należy przesłać do PFRON w formie papierowej. Termin na złożenie wymaganych dokumentów upływa 25 lutego 2016 r. 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1) (zwanego dalej: rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014) oraz art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 nr do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.