PIT-4 (16) (do XII 2006) (archiwalny) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat

Wersja: 16 | Pobrań: 1418 | Obowiązuje do: 2006-12-31
Brak głosów

Opis: PIT-4 (16) (do XII 2006) (archiwalny) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat

Deklaracja PIT-4R obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych księgowych w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Składający:
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Terminy składania:
Do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.

Miejsce składania:
Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Objaśnienia:
1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego.
2) Suma wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art.21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, pomniejszona zgodnie z przepisami ustawy o kwotę potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz naubezpieczenie chorobowe.
3) Zaliczki na podatek, pomniejszone zgodnie z przepisami ustawy o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem art.27b ust.2 ustawy.
4) W poz.50 należy wykazać łączną kwotę pobranych zaliczek na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z art.41 ust.1 ustawy pomniejszoną zgodnie z przepisami ustawy o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem art.27b ust.2 ustawy.

Ilekroć w deklaracji jest mowa o Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926, z późn. zm.)

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.53 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art.38 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.