Dziennik Gazeta Prawna
RL Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

RL Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

00
360
Wersja: 30.01.2018
Obowiązuje od 04.11.2016

Do czego stosuje się RL

Rejestr lekarzy to formularz zawierający szczegółowe informacje na temat lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. Składa się z tabeli, która ma następujące sekcje:

  • Liczba porządkowa,
  • Dane personalne lekarza: pierwsze imię, nazwisko adres i numer telefonu.

Kolejną rubryką jest miejsce wykonywania badań profilaktycznych, gdzie podaje się:

  • nazwę pełną placówki,
  • adres placówki.

Następną sekcją jest podstawa wydania zaświadczenia. Jest to wpis dotyczący rodzaju dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Uzupełnia się go m.in. o następujący standard zapisu:

  •  1- specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
  •  6-xx- Sześcioletni staż pracy, xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie.

Kolejna sekcja to numer prawa wykonywania zawodu lekarza.

Koniec formularza to dwie kolumny: data wydania zaświadczenia i potwierdzenie odbioru.

Formularz został zamieszczony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF