Aktualnie obowiązujący druk

RUPSOW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Wersja: 22.03.2013 | Pobrań: 5601 | Obowiązuje od: 1996-06-02 do: 2016-12-31
Brak głosów

Opis: RUPSOW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Zgodnie z zapisem art. 36 1 §1 kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować jedynie w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  • jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony (z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia);
  • jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy pracodawcy albo z innych przyczyn, które nie dotyczą indywidualnie pracowników, (np. zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi w firmie lub jeśli zmiany następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego).

Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może zostać złożone tylko razem z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok SN z 19 grudnia 1990 r., I PR 391/90, OSNCP 1992, nr 11, poz. 206).

Pracodawca sam decyduje o ile zostanie skrócony okres wypowiedzenia i ma on możliwość dowolnego ustalenia, czy skróci go o tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czy dwa. Należy jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia może zostać skrócony najwyżej do 1 miesiąca.

Za skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się od pracodawcy odszkodowanie. Odszkodowanie to musi być wypłacone w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361§1 zd. 2 k.p.). Okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia (art. 361§2 k.p.), jeśli w tym okresie pozostaje on bez pracy.

Ważne: Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia jest wliczane do przychodów pracownika i tym samym podlega ono opodatkowaniu podatkiem PIT. Nie stanowi ono jednak podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, których za ten okres pracownik nie musi sam odprowadzać.

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

Podstawa prawna:

- § 6 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
- załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.