RWP-P-Wr Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Wrocław

Wersja: 11.12.2012 | Pobrań: 5098
2.3 5 | Głosów: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (4 głosy)

Opis: RWP-P-Wr Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Wrocław

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu,
  • dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana),
  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych,
  • imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik,
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu z punktu wytypowanego przez wojewodę,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Opłaty:

opłata skarbowa za:

  • wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10 zł.
  • pełnomocnictwo - 17zł. ( poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie - decyzja o wyrejestrowaniu wydawana jest „od ręki”.

Tryb odwoławczy:
Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm.,
- Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.