RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Wersja: 16.04.2013 | Pobrań: 2946
Brak głosów

Opis: RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku.
Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie.
W rubryce 1:
 • w polu /1/ wskazuje się sąd, w którym składa się wniosek o wpis do rejestru;
 • w polu /4/ w zależności od tego, która ze stron umowy zastawniczej jest wnioskodawcą, zakreśla się znakiem  „x” odpowiedni kwadrat. W wypadku gdy wniosek składają wspólnie zastawnik i zastawca, znak „x” stawia się w obu kwadratach.

W rubryce 2 „Zastawnik”:

 • w polu  /2.A/  wskazuje się liczbę podmiotów występujących po stronie zastawnika;
 • w polu  /2.1/ podaje się kolejny numer podmiotu występującego po stronie zastawnika.

Jeżeli w umowie zastawniczej, po stronie zastawnika, występuje więcej niż jeden podmiot, w rubryce 2 na formularzu wniosku (RZ-1) wpisuje się dane dotyczące tylko jednego z tych podmiotów, oznaczonego w polu /2.1/ numerem 1. Dane dotyczące pozostałych podmiotów wpisuje się na załączniku o symbolu RZ-D, oznaczając te podmioty w polu pierwszym kolejnymi numerami porządkowymi (2, 3, 4, itd.);

 • w polu /2.2/ w zależności od tego, czy będący zastawnikiem podmiot występuje jako Skarb Państwa lub inny podmiot, wypełnia się odpowiedni kwadrat, oznaczony literami a, b;
 • w polu /2.3/ wpisuje się:
  a) w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna – nazwę/firmę podmiotu w pełnym brzmieniu,
  b) jeżeli jest to osoba fizyczna posługująca się pojedynczym nazwiskiem, wpisuje się to nazwisko, wykreślając pole /2.4/. Jeżeli osoba fizyczna posługuje się nazwiskiem złożonym, w polu tym wpisuje się pierwszy człon nazwiska złożonego;
 • w polu /2.4/ wpisuje się drugi człon nazwiska osoby fizycznej posługującej się nazwiskiem złożonym;
 • w polu /2.5/ wpisuje się pierwsze imię osoby fizycznej;
 • w polu /2.6/ wpisuje się drugie imię osoby fizycznej. Jeśli osoba fizyczna nie posiada drugiego imienia, pole to należy przekreślić;
 • w polu /2.7/ osoby fizyczne wypełniają pole /2.7b/, wpisując numer PESEL nadany w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności, inne podmioty niebędące osobami fizycznymi wypełniają pole /2.7a/, wpisując właściwy numer identyfikacyjny REGON nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym w oparciu o przepisy o statystyce publicznej.
 • w polach od /2.8/ do /2.16/ wpisuje się miejsce zamieszkania/siedziby zastawnika i adres;
 • w polach od /2.18/ do /2.23/ wpisuje się adres zastawnika dla doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby. Jeżeli zastawnik działa przez pełnomocnika, to w polach od /2.17/ do /2.23/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika;
 • adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej 
      Polskiej wpisuje się na załączniku o symbolu RZ–1A.
W rubryce 3 „Zastawca” wszystkie pola wypełnia się, stosując odpowiednio zasady dotyczące wypełniania rubryki 2 „Zastawnik”.
W rubryce 4 „Dłużnik” wpisuje się dane dłużnika niebędącego zastawcą. Wszystkie pola wypełnia się, stosując odpowiednio zasady dotyczące wypełniania rubryki 2 „Zastawnik”.
W rubryce 5 „Przedmiot zastawu”:
 • w polu /5.1/ wpisuje się nazwę przedmiotu zastawu według Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu  (np. SAMOCHÓD OSOBOWY);
 • w polu /5.2/ wpisuje się odpowiadający danej nazwie przedmiotu zastawu numer pozycji Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu (np. A 1);
 • w polach od /5.3/ do /5.8/ wpisuje się nazwy cech przedmiotu zastawu według Katalogu oraz odpowiadające im cechy danego przedmiotu. W wypadku niewystąpienia dla danego przedmiotu zastawu którejkolwiek z cech wypełnia się pole „Nazwa cechy wg Katalogu”, natomiast pole „Cecha dla danego przedmiotu zastawu” przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie;
 • w polu /5.9/ wskazuje się sposób oznakowania przedmiotu zastawu, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje.

W rubryce 6 „Szczegóły dotyczące zastawu”:

 • w polu /6.2/ wpisuje się wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia;
 • w polu /6.3/ wskazuje się walutę, zgodnie z oznaczeniem walut stosowanym przez Narodowy Bank Polski;
 • w polach od /6.4/ do /6.7/ wskazuje się, czy i który ze sposobów zaspokojenia, wskazanych w ustawie, przewidziany został w umowie zastawniczej, przez zakreślenie w każdym polu odpowiedzi „tak” lub „nie”;
 • w polach /6.9/ i /6.10/ wskazuje się, czy umowa zastawnicza zawiera zastrzeżenia dotyczące zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu, przez zakreślenie w każdym polu odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem „x” odpowiedniego pola.

Podpis wnioskodawcy - zarówno wniosek jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

http://bip.ms.gov.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw;
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń;
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów;
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację;
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.