RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

Wersja: 10.04.2013 | Pobrań: 2726
Brak głosów

Opis: RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku.
Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie.
W polu /1/ wskazuje się sąd, w którym składa się wniosek o zmianę wpisu, a w polu /4/ należy podać numer pozycji rejestru zastawów, pod którym zastaw został wpisany.
W Części 1 „Wnioskodawca”:
 • w polu /1.1/ wskazuje się, ile podmiotów występuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje się w kolejnych polach od /1.2/ do /1.9/, natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na załączniku RZ–W;
 • w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje się adres dla doręczeń wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.

Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika.

W wypadku gdy wniosek dotyczy zmian tylko niektórych z rubryk, wypełnia się tylko te części formularza, które przewidziane są do wskazania tych zmian. Pozostałe części formularza należy przekreślić.

W Części 2 „Zmiany w rubrykach 2, 3, 4”:

 • w polu /A/ zakreśla się znakiem „x” odpowiedni kwadrat a), b), c) w zależności od tego, której z rubryk („Zastawnik”, „Zastawca”, „Dłużnik”) dotyczy zmiana;
 • w polu /B/ zakreśla się znakiem „x” odpowiedni kwadrat a), b), c) w zależności od tego, jakiego rodzaju zmiany dotyczy wniosek:
  a) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy wykreślenia podmiotu wpisanego do rejestru w danej rubryce. W tym wypadku wypełnia się pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” oraz przekreśla się pola części D „Wpis wnioskowany”;
  b) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy wpisania nowego podmiotu do rejestru, w danej rubryce. W tym wypadku przekreśla się pola części C

„Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” oraz wypełnia się pola części D „Wpis wnioskowany”, podając w polu /1/ („Numer podmiotu w rubryce”) kolejny numer podmiotu w danej rubryce wynikający z liczby już ujawnionych w tej rubryce podmiotów (uwzględniając podmioty wykreślone).Pola, w których nie dokonuje się żadnego wpisu (np. pole /14/ „numer lokalu” w wypadku gdy adres nie zawiera takiego numeru), należy przekreślić;

a) i b) zakreśla się jednocześnie, gdy wniosek dotyczy wykreślenia jednego podmiotu i wpisania w jego miejsce nowego podmiotu. W tym wypadku wypełnia się pola części C „Wpis aktualnie ujawniony w rejestrze”, w którym ujawnia się dane wykreślanego podmiotu, a w części D „Wpis wnioskowany” wskazuje się dane nowego podmiotu;

c) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy dokonania zmian w treści pól dla podmiotu już ujawnionego w rejestrze, w danej rubryce (wykreślenia, uzupełnienia, zmiana wpisów w poszczególnych polach). Pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” wypełnia się danymi podmiotu zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze; pola części D „Wpis wnioskowany” wypełnia się poprzez wskazanie danych podmiotu jakie mają być ujawnione w rejestrze po dokonaniu zmian (z zachowaniem numeru podmiotu w polu /1/). W wypadku, gdy zmiana w określonym polu ma polegać na wykreśleniu ujawnionego w rejestrze wpisu, należy to zaznaczyć w części D „Wpis wnioskowany” przekreśleniem tego pola.

W wypadku gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze dotyczy więcej niż jednego podmiotu, zmiany dotyczące kolejnych podmiotów należy wskazać na załącznikach o symbolu RZ-Z.

W wypadku gdy wniosek o zmianę wpisu dotyczy podrubryki 1 dla rubryk 2,3,4 (adres dla doręczeń w Polsce podmiotu mającego miejsce zamieszkania /siedzibę/ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) – zmiany adresu należy wskazać na dołączonym załączniku RZ-2A.

W Części 3 „Zmiany w rubryce 5”:

 • wypełnia się tylko te pola, których dotyczy zmiana. Pola, które nie podlegają zmianie, należy przekreślić (łącznie z kolumną A „Pole rubryki”),
 • w kolumnie B („Wpis aktualnie ujawniony w rejestrze”) wpisuje się treść aktualnie ujawnionego w rejestrze wpisu w danym polu w rubryce 5. Jeżeli aktualnie w danym polu w rejestrze nie ma żadnego wpisu, pole to na formularzu należy przekreślić.
 • w kolumnie C („Wnioskowany wpis”) wpisuje się treść wpisu, jaka ma być ujawniona w danym polu rubryki 5 po dokonaniu zmiany. W wypadku, gdy zmiana ma polegać na wykreśleniu ujawnionego w rejestrze wpisu (wskazanego w kolumnie B) należy to zaznaczyć poprzez przekreślenie pola w kolumnie C.

W Części 4 „Zmiany w rubryce 6”:

 • w polach części /A/ należy wskazać szczegóły dotyczące zastawu, aktualnie ujawnione w rejestrze, uwzględniając tylko pola których dotyczą zmiany;
 • w polach części /B/ należy wpisać treść wpisu, jaka ma być ujawniona w rubryce 6 po dokonaniu zmian, wypełniając tylko te pola, których dotyczy zmiana. Pola, które nie podlegają zmianie, należy przekreślić.

Poszczególne pola Części 2, Części 3 i Części 4 formularza wypełnia się, uwzględniając szczegółowe zasady wypełniania odpowiednich rubryk na urzędowym formularzu RZ-1.

Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem „x” odpowiedniego pola.

Podpis wnioskodawcy – zarówno wniosek, jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw;
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń;
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów;
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację;
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.