SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Wersja: 12.01.2018 | Pobrań: 728 | Obowiązuje od: 2018-01-12
Brak głosów

Opis: SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - w przypadku gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna, w sprawozdaniu wykazuje się średnią cenę skupu żyta lub średnią cenę sprzedaży drewna, ustalone na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujące w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

W sprawozdaniu wykazuje się pełne tytuły uchwał rady gminy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1, wraz z datami ich uchwalenia i miejscem publikacji.

Organ podatkowy przekazuje sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w następujących terminach:

  • część A sprawozdania – obejmującą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, wraz z odpowiednimi danymi, o których mowa w § 5 – do dnia 10 stycznia danego roku podatkowego;
  • część B sprawozdania – obejmującą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, wraz z odpowiednimi danymi, o których mowa w § 5 – do dnia 20 lipca danego roku podatkowego.

2. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych otrzymane od organów podatkowych sprawozdania w następujących terminach:

  • część A sprawozdania – do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego;
  • część B sprawozdania – do dnia 31 lipca danego roku podatkowego.

Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. 2017 poz. 2455).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.