SWSW Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wersja: 26.07.2011 | Pobrań: 1003 | Obowiązuje od: 2011-07-26
Brak głosów

Opis: SWSW Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1-4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.

Średnie wynagrodzenie: 

  • Obowiązujące od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia (kol.4) ustala się jako iloczyn wskaźnika wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela - (kol.3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia - (B1), według wzoru: kol. 4 = kol.3 x B1
  • Obowiązujące od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol.5) ustala się jako iloczyn wskaźnika wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela - (kol. 3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września do dnia 31 grudnia – (B2), według wzoru: kol. 5 = kol.3 x B2 Więcej informacji na temat obliczeń dostępna jest w objaśnieniach do formularza. 

Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych:

  • od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 6) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;
  • od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 7) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego. Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela.

Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8) Należy obliczyć według wzoru: kol. 8 = 8 x (kol. 4 x kol. 6) + 4 x (kol. 5 x kol. 7) gdzie: 8 - oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia; 4 - oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9) Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Kwota różnicy (kol. 10) Kwotę różnicy należy obliczyć według wzoru: kol. 10 = kol. 9 – kol. 8 jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8). Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowych dodatków uzupełniających.

Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota bazowa dla nauczycieli, należy w formularzu jej wartość wpisać w obu polach: B1 i B2. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2011 nr 143 poz. 838).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.