UMP Ugoda zawarta między przedsiębiorcami

Wersja: 14.07.2015 | Pobrań: 264
Brak głosów

Opis: UMP Ugoda zawarta między przedsiębiorcami

W toku relacji gospodarczych uczestnicy rynku posiadają zarówno wspólne, jak i sprzeczne ze sobą interesy. Wynikać mogą one z zawartego kontraktu - umowy, mogą również być skutkiem czynu niedozwolonego, jakiego dopuściła się jedna ze stron wobec drugiej.

W jednym i drugim przypadku strony mogą dochodzić wzajemnych praw, w tym odszkodowania za działania, których dopuściła się druga strona. Dochodzone kwoty mogą wynikać ze szkód, ale mogą być również wynikiem utraconych korzyści, jakie udałoby się osiągnąć, gdyby nie działanie lub zaniechanie drugiej strony.

Dochodzenie odszkodowania co do zasady kończy się skierowaniem powództwa do sądu, gdyż strony nie są w stanie uznać roszczenia drugiej strony w postępowaniu pozasądowym.

Jeżeli obie strony dochodzą do wniosku, zarówno przed rozpoczęciem przewodu sądowego, jak i po jego rozpoczęciu, do chwili wydania wyroku w sprawie, że ze względu na koszty, przewlekłość postępowania lub inne przyczyny warto ustąpić z częścią roszczeń lub uznać w części roszczenia drugiej strony, możliwe jest zawarcie ugody. Ugoda może mieć miejsce zarówno przed sądem, organem mediacyjnym lub pojednawczym lub bezpośrednio między przedsiębiorcami. Ugoda powinna zostać zawarta co najmniej w formie pisemnej tak, by strony ustaliły, jaki jest ostateczny kształt zawartego porozumienia.

Nie ma znaczenia, czy ugoda zawierana jest między przedsiębiorcami, między konsumentami czy też między konsumentem a przedsiębiorcą. We wszystkich tych przypadkach zasady zawierania ugody powinny być takie same - strony jednoznacznie powinny ustalić umownie jaki kształt przyjmuje zawierane porozumienie. 

Podstawa prawna:

Art. 353(1) z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.