UPPKP Ugoda pracodawcy z pracownikiem w sprawie kolizji pojazdów

Wersja: 14.07.2015 | Pobrań: 242
Brak głosów

Opis: UPPKP Ugoda pracodawcy z pracownikiem w sprawie kolizji pojazdów

Pracodawca może powierzyć pracownikowi pojazd służbowy do korzystania w związku z realizowaniem zadań służbowych. Zasady korzystania powinny wynikać z zawartej umowy o powierzeniu rzeczy do korzystania oraz z regulaminu korzystania ze sprzętu służbowego, zaakceptowanego przez pracownika.

Korzystanie z pojazdu służbowego będącego własnością pracodawcy nie zawsze kończy się zdaniem pojazdu w takim samym stanie, w którym znajdował się on w chwili jego powierzenia. Szkody w pojeździe mogą wynikać z kolizji, której sprawcą lub poszkodowanym mógł być pracownik. Szkody wynikać mogą również z nieprawidłowego korzystania z pojazdu (np. zatarcie sprzęgła) lub ze szkód, które poprzez korzystanie z pojazdu pracownik wyrządził (np. dziury w tapicerce od papierosów).

We wszystkich przypadkach, w których będzie możliwe wykazanie winy pracownika, może on ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie lub utratę wartości mienia powierzonego. Za szkodę w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej wysokości. Od odpowiedzialności tej pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

W związku jednak ze stosunkami panującymi w zakładzie pracy, zarówno w przypadku zawinionej, jak i niezawinionej szkody w mieniu, pracownik i pracodawca mają możliwość zawrzeć ugodę. Ugoda z reguły nie rekompensuje całości szkód - jest formą częściowego uznania roszczeń pracodawcy oraz ograniczenia odpowiedzialności pracownika.

Ugoda powinna zostać zawarta co najmniej w formie pisemnej tak, by strony ustaliły, jaki jest ostateczny kształt zawartego porozumienia. 

Podstawa prawna:

Art. 124 z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.