UUSO Umowa użyczenia samochodu osobowego

Wersja: 09.07.2013 | Pobrań: 3128
Brak głosów

Opis: UUSO Umowa użyczenia samochodu osobowego

Użyczenie samochodu dotyczy głównie przypadków, w których drobny przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, nie posiada własnego auta. Wówczas decyduje się na użyczenie go od członków najbliższej rodziny.

Poprzez umowę użyczający zobowiązuje się zezwolić osobie biorącej użyczane auto, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mimo, że nieodpłatne używanie przedmiotu generuje po stronie użytkującego przychód podatkowy w podatku dochodowym, to istnieją wyjątki, w przypadku których przychód pozostaje zwolniony z podatku. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku umowy zawartej między osobami zaliczanymi do tzw. I i II grupy podatkowej, czyli:

  • w ramach grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • w ramach grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

- przy czym za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Dla korzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia, czy użytkowany przedmiot wykorzystywany będzie prywatne, czy np. dla celów prowadzonej przez najbliższą rodzinę działalności gospodarczej.

Użyczany samochód osobowy wykorzystuje się w działalności na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów. W koszty wprowadza się wyłącznie wydatki do wartości iloczynu ilości przejechanych kilometrów oraz współczynnika zależnego od pojemności silnika użyczanego samochodu. W przypadku samochodów ciężarowych (innych niż osobowe) ewidencji nie trzeba prowadzić.

Podstawa prawna:

Art. 710 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.