Aktualnie obowiązujący druk

VAT-REF (4) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

Wersja: (4) | Pobrań: 4685 | Obowiązuje od: 2015-01-01 do: 2021-03-31
4 5 | Głosów: 6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (6 głosów)

Opis: VAT-REF (4) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju Uni Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą. O zwrot należy występować w Polsce według szczególnej procedury wypełniając formularz VAT-REF.

Podstawową europejską dyrektywą regulującą zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.
Państwem członkowskim siedziby dla polskiego podatnika będzie zawsze Rzeczpospolita Polska. Państwem członkowskim zwrotu dla polskiego podatnika jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej.

O zwrot podatku od wartości dodanej mogą ubiegać się podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

  • w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego nabywali towary i usługi lub dokonywali importu do tego państwa członkowskiego, nie mieli ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których wykonywaliby transakcje gospodarcze albo w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
  • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
  • nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek składa się do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Wypełniony formularz VAT-REF adresowany jest do administracji podatkowej Państwa członkowskiego zwrotu, jednak składa się go za pośrednictwem właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej, składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Formularz VAT-REF można wysłać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, gdzie po wysyłce uzyskuje on Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Następnie wniosek zostaje przekazany do polskiego systemu VAT-REFUND, gdzie w ciągu 72 godzin otrzymuje już swój właściwy numer referencyjny w systemie VAT-REFUND.

Wszystkie wiadomości w sprawie złożonego wniosku o zwrot są przekazywane wyłącznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej:

  • reprezentanta, jeżeli we wniosku został wskazany reprezentant,
  • wnioskodawcy, jeżeli we wniosku nie wskazał innej osoby jego reprezentującej.

Wszelka dalsza korespondencja dotycząca wniosku VAT-REF zarówno z kraju członkowskiego siedziby jak i kraju członkowskiego
zwrotu będzie zawsze opatrywana numerem referencyjnym wniosku.
 

Podstawa prawna:

- Art. 89 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);
- Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 08.44.23);
- Dyrektywa Rady 2010/66/UE z 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.10.275.1);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1800)

Cechy formularza:

Uwaga: Dla tego formularza nie została udostępniona przez ministerstwo wysyłka e-deklaracji bez e-podpisu - z danymi autoryzującymi (kwotą przychodu podatnika). Do wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracji konieczne jest posiadanie zakupionego e-podpisu kwalifikowanego (KIR/Szafir, Certum, CenCert, Sygillum/PWPW, Eurocert).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.