Dziennik Gazeta Prawna
VIN-D (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (OSS)

VIN-D (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (OSS)

00
1023
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.04.2015

Do czego stosuje się VIN-D (1)

Deklaracje dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (VIN-D) składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska.

Deklaracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy.

Przez "procedurę nieunijną" rozumie się procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku VAT należnej Rzeczpospolitej Polskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF