Wo_JPK (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT

Wersja: 19.02.2018 | Pobrań: 813 | Obowiązuje do: 2020-10-31
Brak głosów

Opis: Wo_JPK (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT

W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_VAT w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy:

  • Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnika lub ze względu na ważny interes publiczny), złożyć powinien wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT,
  • Nie dopełnił terminu na złożenie JPK_VAT, wnieść powinien wniosek o niepodleganie karze.

Przyczyna nieterminowości może leżeć po stronie podatnika, jak również po stronie zewnętrznej, szczególnie W przypadku, gdyby organ skarbowy nie zaakceptował ww. wniosków, podatnik ma możliwość – już w trakcie postępowania wszczętego w sprawie – wnieść dodatkowo pismo o odstąpienie od podlegania karze. Taki wniosek winien zostać rozpatrzony pozytywnie, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny oraz w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia. Zakładając, że złożenie JPK_VAT nastąpiło w niedługim czasie po terminie oraz nie spowodowało jakiegokolwiek uszczuplenia (np. podatnik złożył deklarację VAT i zapłacił podatek), wniosek powinien zostać zaakceptowany.

Podstawa prawna:

Art. 16 w zw. z art. 80 ustaw z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226),
Art. 48, art. 82 par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.