WoP Wniosek o pożyczkę

Wersja: 31.07.2015 | Pobrań: 815
Brak głosów

Opis: WoP Wniosek o pożyczkę

W zakładach pracy, które zobowiązane są prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych regulamin wykazuje, którym pracownikom przysługuje pożyczka oraz warunki jej przyznania. W przypadku, gdy regulamin stanowi o możliwości ubiegania się o przyznanie pracownikowi środków, powinien on złożyć w tej sprawie wniosek. 

Przyznawanie pożyczki oraz jej wysokość uzależnione powinny być od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Natomiast same zasady i warunki pożyczki z funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Regulamin powinien zatem wskazywać i różnicować przyznawanie pożyczki pracownikom w zależności od ich sytuacji. 

Pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może być traktowana jako przychód podatkowy (zwrotny charakter świadczenia), a także nie będzie podstawą naliczenia składek ubezpieczeniowych.

Wniosek powinien wskazywać warunki w jakich znajduje się osoba występująca o pożyczkę, w szczególności przyczyny, które powodują, że pożyczka powinna zostać udzielona. Warunki te powinny być zgodne z warunkami, jakie wskazuje regulamin ZFŚS. 

Regulamin ZFŚS powinien również uzależniać wysokość zaliczki od sytuacji pracownika. W takim przypadku pracownik powinien wykazać we wniosku, w jakiej sytuacji się znajduje m.in. złożyć oświadczenie o wysokości zarobków, posiadanych oszczędnościach, ilości członków rodziny itp. 

Wypłata pożyczki, w kwocie wynikającej z regulaminu, może również wynikać z tego, czy na rachunku ZFŚS znajduje się pełna kwota świadczenia na rzecz pracownika. W przypadku jej braku regulamin powinien wskazywać, czy wypłata będzie ograniczana, czy pożyczka nie powinna być przyznana. 

Wniosek o pożyczkę można złożyć również do pracodawcy - by udzielił jej ze środków obrotowych, a nie z ZFŚS.

Podstawa prawna:

- Art. 8 z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012, poz. 592);
- Art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361);
- Par. 2 ust 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998, nr 161, poz. 1106)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.