WoPMDW Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty

Wersja: 20.06.2016 | Pobrań: | Obowiązuje od: 2016-06-20
Brak głosów

Opis: WoPMDW Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty

Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty należy złożyć do Urzędu Skarbowego, niezwłocznie po wykryciu błędnie dokonanej płatności, do którego trafiły pieniądze. 

Wniosek powinien zawierać: 

- urząd skarbowy, w którym ma zostać złożony wniosek,

- dane identyfikacyjne tj. numer PESEL lub NIP, nazwę pełną lub nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia oraz podając adres siedziby lub zamieszkania,

- treść i oświadczenie, a w nich: dana i wysokość mylnej wpłaty; numery rachunku bankowego, z którego dokonano przelew oraz na który ma zostać przeksięgowana płatność, tytuł przeksięgowania płatności,

- imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej, a także datę wypełnienia.

Pouczenie:

- Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub dużymi, drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

- Podatnik wypełnia tylko pola jasne wniosku, pola ciemnie wypełnia Urząd Skarbowy.

- Wniosek należy złożyć niezwłocznie, po dokonaniu mylnego przelewu. Osobiście, przez pełnomocnika lub nadać w urzędzie pocztowym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),
2. Zarządzenie Nr 20 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad
rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi
Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych
niepodatkowych nalezności budżetowych, do których ustalania lub określania są
uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 20).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.