Aktualnie obowiązujący druk

WOWAC-K (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Kielce

Wersja: 23.12.2012 | Pobrań: 104 | Obowiązuje do: 2017-05-04
Brak głosów

Opis: WOWAC-K (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Kielce

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport);
  • pisemny wniosek wypełniany na miejscu

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony lub na druku wielojęzycznym – 22,00 zł,
  • za odpis zupełny – 33,00 zł,
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub  o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł,
  • za upoważnienie do wydobycia zaświadczenia lub odpisu z ksiąg s.c. – 17 zł.

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek :

  • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, oraz na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.
  • sądu lub innego organu państwowego, 

http://www.bip.kielce.eu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.788 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1986r.- prawo o aktach stanu cywilnego(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z póżn. zm);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.);
- Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych, aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r. (DZ.U. z 2004r.Nr 166, poz. 1735);

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.