Aktualnie obowiązujący druk

WoWDR-Kra (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Kraków

Wersja: 26.08.2013 | Pobrań: 964 | Obowiązuje do: 2021-04-20
Brak głosów

Opis: WoWDR-Kra (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Kraków

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
  • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
  • Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
  • Potwierdzenie wniesienia opłat.
  • Dokument określający tożsamość:
   • działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
   • przedstawiciela.
  • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
   W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
   W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
  • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Opłata za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
 3. Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
 5. Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

Forma załatwienia

 1. Dowód rejestracyjny wraz z oryginałem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym (o ile występuje) zostaje zwrócony właścicielowi z jednoczesnym pouczeniem go o obowiązku jego oddania przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego.
 2. Wydanie pozwolenia czasowego następuje gdy wydania tego dokumentu zażąda właściciel.
 3. Wydanie decyzji i nowego dowodu rejestracyjnego.

https://www.bip.krakow.pl

Podstawa prawna:

- Art. 71 ust. 1, art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jedn. z dnia 30 sierpnia 2012 r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.).
- § 12a, § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów tekst jednolity z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz.1322, z późn. zm.).
- § 5 ust. 1, § 9 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tekst jednolity z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 22 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 617).
- Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.