WoWDR-pT Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe Toruń

Wersja: 04.05.2022 | Pobrań: 714 | Obowiązuje od: 2022-05-04
Brak głosów

Opis: WoWDR-pT Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe Toruń

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika
W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza:
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją określającą kolejny termin badania
 • polisę OC
W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik  po:
 • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
 • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego nie jest możliwy do odczytania lub badania techniczne są nieaktualne, przedłożenie aktualnego zaświadczenia ze Stacji Diagnostycznej dopuszczającej pojazd do ruchu
 • przedstawieniu polisy OC
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu  po:
 • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego
 • przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu
 • przedstawieniu polisy OC
Nie wymaga się dokumentów wymienionych w pkt 2c i 3c w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
Opłaty:
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagania dla tablic rejestracyjnych
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.