WoWDR-Rz (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Rzeszów

Wersja: 26.08.2013 | Pobrań: 703 | Obowiązuje od: 2022-06-02
Brak głosów

Opis: WoWDR-Rz (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Rzeszów

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości, w przypadku osoby prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na okres konieczny do wydania nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego należy złożyć w miejscu rejestracji pojazdu. 

Właściciel jest zobowiązany zawiadomić o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (zmiana właściciela, współwłaściciela, zmiana adresu zamieszkania. 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest do 30 dni, a w szczególnych przypadkach do 44 dni. W chwili odbioru dowodu rejestracyjnego, należy mieć przy sobie kartę pojazdu, dowód ubezpieczenia OC oraz pozwolenie czasowe. 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z rejestru badań technicznych 
 • prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego,
 • dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma,
 • do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Sposób załatwienia sprawy:

 • osobisty,
 • przez pełnomocnika.

Opłaty skarbowe:

 • 19 zł – opłata za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną,
 • 54,50zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną,
 • 17zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 481).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.