Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WoWDT-Kat Wniosek o wydanie wtórnika Katowice
WoWDT-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika Katowice

WoWDT-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika Katowice

00
469
Wersja: 09.07.2013
Obowiązywał do 02.12.2018

Do czego stosuje się WoWDT-Kat

W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) o kradzieży lub zagubieniu dowodu rejestracyjnego.
 • Zniszczony blankiet dowodu rejestracyjnego - w przypadku zniszczenia poprzedniego dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego pojazdu (w przypadku braku informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów).
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
 • Osoba fizyczna: dowód osobisty.

Osoby prawne:

 • Aktualny odpis z KRS.
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.\Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
 • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd.
 • Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 • Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).
 • Oświadczenie - w przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów - po ich weryfikacji w urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

https://www.sekap.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) - Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 617).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF