Dziennik Gazeta Prawna
WoWDT-Wr(m) Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę dowodu rejestracyjnego dla Miasta Wrocław

WoWDT-Wr(m) Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę dowodu rejestracyjnego dla Miasta Wrocław

00
1181
Wersja: 10.06.2022

Do czego stosuje się WoWDT-Wr(m)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego;
  •  zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r.), jeżeli jest wymagane;
  • zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli;
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana - przy odbiorze wyprodukowanego dokumentu;
  • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych;
  • imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF